• Köszöntő
 • Köszöntő
 • 03
 • 04

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 „Az erdélyi Nemzeti Jelentőségű Programok megvalósítására”


A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) –
a BGA Pro Transilvania Kft. közreműködésével –a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény (a továbbiakban: BGA törvény), valamint a BGA törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATOT hirdet a Bethlen Gábor Alap 2019. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzata terhére az alábbiak szerint:

1.    A pályázat célja:

Jelen pályázat célja a Romániában élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által. A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására kíván ösztönözni, az e célokat tükröző pályázatok támogatásával.

 

2.    A pályázati felhívás tárgya:

A határon túli magyar közösségfejlesztésben, a magyar anyanyelvű kultúra értékeinek megőrzésében és átadásában, a magyar nyelvű oktatás fejlesztését elősegítő programok megvalósításában szerepet vállaló romániai illetőségű szervezetek és intézmények működésének és programjainak támogatása.

 

3.    A pályázatra meghívottak:

Jelen pályázati felhívásra kizárólag az alábbi szervezet és intézmény (a továbbiakban együtt: pályázó) nyújthat be pályázatot:

 

3.1.  Jelentős szakmai és kulturális intézmény működési költségének támogatására az sz. mellékletben felsorolt intézmények,
3.2.  Szórványkollégiumi programok megvalósítására a 2. mellékletben felsorolt intézmények,
3.3.  Felsőoktatási háttérintézmények támogatási programjának megvalósítására a sz. mellékletben felsorolt intézmények,
3.4.  Kulturális és tudományos médiatámogatási program megvalósítására a sz. mellékletben felsoroltt intézmények.
3.5.  Színházak, bábszínházak, néptáncegyüttesek támogatási programjának megvalósítására az sz. mellékletben feltüntetett intézmények

 

4.    Támogatható kiadások:

 

4.1.  Személyi kiadások: bruttó bérek, bruttó megbízási díj, egyéb személyi juttatás, járulékok,
4.2.  Dologi kiadások: anyagköltség, karbantartási költség, üzemeltetési kiadások, bérleti díj (ingatlan, eszközbérlet), marketing kiadások, reprezentációs kiadások, rendezvények kiadásai, szolgáltatások (eseti megbízás, szakértői szolgáltatás, közüzemi szolgáltatás, kommunikációs szolgáltatás, takarítás, őrzés), egyéb szolgáltatások (banki, hatósági, eljárási),
4.3.  Felhalmozási kiadások: eszközberuházás, ingatlan felújítás.

 

5.    Nem támogatható kiadások:

 

5.1.  Egyéb személyi juttatások közül: felmondás, végkielégítés,
5.2.  Jövedéki termékek költségei,
5.3.  Késedelmi kamat, bírság.

 

6.    A pályázat benyújtásának általános feltételei, szabályai

 

6.1. Támogatás igénybevételére a 3. pont szerinti pályázók jogosultak azzal, hogy nem részesülhetnek támogatásban azok a pályázók

 

6.1.1.  amelyek az adott pályázat megjelentetését megelőzően a Bethlen Gábor Alap (a továbbiakban: Alap) vagy a határon túli magyarok támogatását szolgáló bármely fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt támogatások igénylése vagy a támogatásokkal kapcsolatos beszámolási kötelezettség teljesítése során valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltattak, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használtak fel,
6.1.2.  amelyek az elnyert pályázat alapján létrejött támogatási jogviszonyból eredő valamely kötelezettségüket nem teljesítették (ide értve különösen, ha a beszámolási kötelezettségük nem teljesítését), vagy amelyek a támogatást nem a támogatási célnak megfelelően használták fel, és az ebből vagy más kötelezettségszegésből eredő visszafizetési kötelezettségüknek nem tettek eleget,
6.1.3.  amelyeknek az Alappal szemben lejárt fizetési kötelezettsége áll fenn,
6.1.4.  amelyek végelszámolás vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási vagy egyéb megszüntetésre irányuló eljárás van folyamatban,
6.1.5.  amelyek nem minősülnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek,
6.1.6.  amelyek vezető tisztségviselője olyan szervezetnél töltött be – a pályázat benyújtását megelőző 2 éven belül – vezető tisztséget, amely szervezettel szemben a 6.1.1-6.1.4. pontban meghatározott kizáró ok valamelyike fennáll.

 

7.    Igényelhető támogatás

 

7.1.  800.000 Ft – 5.000.000 Ft közötti támogatási összegben az 1. számú mellékletben felsorolt intézmények esetében. A teljes támogatási keretösszeg 132.900.000 Ft;
7.2.  1.500.000 Ft – 5.000.000 Ft közötti támogatási összegben a 2. számú mellékletben felsorolt intézmények esetében. A teljes támogatási keretösszeg 89.800.000 Ft;
7.3.  800.000 Ft – 10.000.000 Ft közötti támogatási összegben a 3. számú mellékletben felsorolt intézmények esetében. A teljes támogatási keretösszeg 33.500.000 Ft;
7.4.  1.200.000 Ft – 3.400.000 Ft közötti támogatási összegben a 4. számú mellékletben felsorolt intézmények esetében. A teljes támogatási keretösszeg 21.200.000 Ft.
7.5.  1.200.000 Ft – 3.000.000 Ft közötti összeg az 5. számú mellékletben felsorolt intézmények esetében. A teljes támogatási keretösszeg 6.000.000 Ft.
7.6.  A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, melyet egy összegben vagy részletekben folyósít a Támogató.
7.7.  A finanszírozás módja: 100%-os támogatási előleg nyújtása mellett utólagos beszámolási kötelezettséggel.
7.8.  A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.
7.9.  A pályázók gazdasági tevékenységükhöz nem használhatják fel a támogatást.

 

8.    A pályázat megvalósítási paraméterei:

 

8.1.  A pályázat benyújtási ideje: március 21. – 2019. április 24., 14 óra 00 perc (közép-európai idő szerint).
8.2.  A támogatott tevékenység megvalósítási időszaka: 2019. március 1. – 2020. február 28.
8.3.  Elszámolási határidő: a támogatott tevékenység megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb március 30-ig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren (NIR) keresztül.

 

9.    A pályázat benyújtásának formája:


A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a NIR-en keresztül. Elérhető: nir.bgazrt.hu oldalon vagy az Alapkezelő honlapjáról (http://bgazrt.hu/).

A pályázati csomag elemei:

 • pályázati felhívás,
 • pályázati elektronikus adatlap és mellékletei,
 • évi Pályázati és elszámolási útmutató,
 • A támogatói okiratokkal és támogatási szerződésekkel kapcsolatos Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek).

 

10.  A pályázat benyújtásához szükséges adatok, dokumentumok, formai követelményei: 

 

10.1.  Pályázati adatlap

A NIR-ben kitöltött és beadott pályázati adatlapot, valamint annak mellékleteit kell feltölteni. Az adatlap részeként kerülnek feltöltésre a pályázat mellékletei. Több oldalas mellékletet egy PDF-fáljba foglalva szükséges feltölteni a NIR-be. A pályázóknak az alábbi dokumentumokat szükséges feltölteniük a pályázati adatlap mellékleteként a NIR-be:

 

10.2.  Nyilatkozat

Nyilatkozat arról, hogy a pályázatban megadott információk és dokumentumok teljes körűek, a benyújtott mellékletek valódiak és hitelesek. A nyilatkozat szövege a NIR-ben elérhető illetve a bgazrt.hu oldalról letölthető. A kitöltött nyilatkozatot a pályázónak szkennelve fel kell töltenie a pályázathoz. A nyilatkozat eredeti példányát a nyertes pályázónak a döntéshozatalt követően regisztrált küldeményként szükséges postáznia a BGA Pro Transilvania Kft. postacímére (a megyék szerinti felosztás a 20. pontban olvasható). A nyilatkozatot a pályázó törvényes képviseletére jogosult személy írja alá. Az aláíró személy képviseleti jogosultságát a létesítő okiratnak alá kell támasztania, amennyiben az nem derül ki a létesítő okiratból vagy a törvényes képviselő akadályoztatva van, Meghatalmazás csatolása is szükséges a pályázat érvényességéhez! A meghatalmazás formai követelményeit és a meghatalmazáshoz használható sablon elérhetőségét a jelen felhívás 10.9. pontja tartalmazza.

 

10.3. Létesítő okirat

A pályázó legutolsó módosításokat is tartalmazó, hatályos alapszabálya, alapító okirata (vagy egyéb létesítő okirata), mely tartalmazza a pályázó intézmény/szervezet aktuális adatait, különös tekintettel a szervezet törvényes képviseletére jogosult személyek körére és a szervezet székhelyére.

 

10.4. Aláírás igazolás

A törvényes képviselőként megjelölt (meghatalmazó) személy, illetve a meghatalmazott három évnél nem régebbi – pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített – aláírás mintája vagy az aláírás minta közjegyző által hitelesített másolata.

 

10.5. Működési igazolás

A pályázó 30 napnál nem régebbi hatósági nyilvántartásról szóló igazolása vagy az annak kiállítására vonatkozóan benyújtott (a kiállító szerv által ellenjegyzett) kérelem másolata.

 

10.6. Fizetési számlaszám igazolás (banki igazolás)

A pályázó három évnél nem régebbi fizetési számlájának fennállására vonatkozó igazolása. (Magyarországon vezetett fizetési számlák esetében minden főszámlára vonatkozóan).

 

10.7. Ingatlan dokumentumai

Ingatlan vásárláshoz, ingatlan beruházáshoz kapcsolódó pályázat benyújtása esetén az ingatlan tulajdoni lapja, vagy a tulajdonos(ok)nak, tulajdonostárs(ak)nak a támogatott tevékenység megvalósításához való hozzájáruló nyilatkozata, vagy az ezzel azonos tartalmú szerződés. Nyertes pályázat esetén be kell szerezni a 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot a támogatási jogviszony létrehozásához.

 

10.8. Adószám igazolás

A pályázó adószámának (adószám hiányában nyilvántartási számának) igazolására alkalmas dokumentum csatolása szükséges.

 

10.9. Meghatalmazás

A meghatalmazás sablonja a NIR-ben elérhető. Meghatalmazás esetén mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott aláírási igazolását csatolni szükséges.

 

Az okiratok, igazolások magyar nyelvű fordítását külön dokumentumként kérjük csatolni a NIR felületen a Mellékletek oldalon.

 

11. Hiánypótlás:

Hiányosan és/vagy nem megfelelően kitöltött, de minden mellékletet tartalmazó pályázat esetén a hiányosság(ok) pótlására a pályázónak egyszeri lehetősége van, melyre az erről szóló NIR-en küldött elektronikus értesítés kézbesítésétől számított legfeljebb 15 nap áll rendelkezésre.

 

12. A pályázat érvénytelen, ha

 

12.1.  a pályázó a pályázatot nem a felhívásban közzétett célra nyújtotta be;
12.2.  a pályázó a kötelezően benyújtandó mellékleteket nem csatolta;
12.3.  a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat adott meg;
12.4.  a pályázó határidőre nem tett eleget vagy nem megfelelően tett eleget a hiánypótlási felszólításnak.

 

13. A pályázatok elbírálásának szempontjai:

Az Alapkezelő az alábbi szempontrendszer alapján dolgozza fel a beérkezett pályázatokat:

 

13.1.  Tartalmi értékelés szempontjai:

 • A pályázatban foglaltak megfelelnek a pályázati felhívás alapvető célkitűzésének, az a határon túli magyar közösségek magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítését, értékőrző és közösségfejlesztő tevékenységének támogatását szolgálja.
 • A pályázat kellően kidolgozott, felépítése logikus, elemei között követhető tartalmi összefüggés


13.2.   Pénzügyi értékelési szempontok:

 • A szöveges indoklás alátámasztja a részletes költségtáblázatban tervezett összegeket.
 • A tervezett kiadási költségsorok a támogatott tevékenység megvalósításához indokoltak és összhangban vannak a vállalt szakmai
 • A vállalt szakmai feladatok és a szöveges indoklás alátámasztják a tervezett költségek mértékét.


14.  Döntés:

A pályázatok támogatásáról az Alapról szóló hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint születik döntés.
A döntés-előkészítés alapján a pályázatokról az Alap felett rendelkező Bizottság dönt. A nyertesek listáját a pályázat kiírója a döntéstől számított 15 napon belül közzéteszi a bgazrt.hu honlapon.
A pályázat kiírója a pályázattal kapcsolatos döntését nem indokolja, és azzal szemben jogorvoslatnak helye nincs.

 

15.  Támogatási jogviszony létrejötte:

A nyertes pályázók (a továbbiakban: kedvezményezett) részére a támogatást az Alapkezelő támogatói okirat kiadása vagy támogatási szerződés megkötése (a továbbiakban együtt: támogatói okirat) alapján biztosítja. A költségvetési támogatás felhasználásának szabályait és annak részletes feltételeit, dokumentumait a 2019. évi Pályázati és elszámolási útmutató és az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. Amennyiben a pályázó nem felel meg a 2019. évi Pályázati és elszámolási útmutatóban meghatározott követelményeknek, akkor a  támogatási döntés a hatályát veszti. A pályázónak hiányosan vagy hibásan beküldött dokumentáció esetében egy alkalommal van lehetősége hiánypótlásra.

 

16.  A támogatási jogviszony megszegésének következményei: 

16.1.  Ha a kedvezményezett a támogatói okiratban, az Általános Szerződési Feltételekben foglalt vagy jogszabályban előírt kötelezettségeit neki felróható okból megszegi, a támogatás jogosulatlanul felhasznált összegét köteles az Alapkezelő részére visszafizetni az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti kamattal növelt mértékben.
16.2.  Az Alapkezelő a támogatói okirat kiadásának feltételeként – az esetleges visszafizetési kötelezettség biztosítékául – biztosítékot határozhat meg.

 

A támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzésekre, az adatszolgáltatási kötelezettségre, valamint a nyilvánossági követelményekre vonatkozó rendelkezéseket az Általános Szerződési Feltételek tartalmazza.

 

17.  A pályázatokra vonatkozó speciális szabályok: 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 107. cikkének (1) bekezdése értelmében – a Szerződések más rendelkezése hiányában – a belső piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott olyan támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a tagállamok közötti kereskedelmet. Az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdésében szereplő feltételeknek (állami forrás, szelektivitás, előny a kedvezményezett vállalkozásnál, tagállamok közti kereskedelem érintettsége, valamint a verseny torzulása vagy ennek veszélye) egyszerre kell teljesülniük ahhoz, hogy az uniós állami támogatási szabályokat alkalmazni kelljen.
Az EUMSZ 107. cikke értelmében az európai uniós állami támogatási szabályok értelmében vett gazdasági tevékenységet folytató Támogatottak támogatása minősül állami támogatásnak.
A kulturális célú támogatások tekintetében az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatás fogalmáról szóló bizottsági közlemény[1] (a továbbiakban: Közlemény) 34. pontja kimondja, hogy a kultúrához és a kulturális örökség megőrzéséhez kapcsolódó tevékenységek megszervezhetők nem kereskedelmi módon is, így e tevékenységek egyes esetekben nem gazdasági jellegűek. A Bizottság úgy véli, hogy a nagyközönség számára térítésmentesen hozzáférhető kulturális tevékenység vagy a kulturális örökség megőrzéséhez kapcsolódó tevékenység állami finanszírozása tisztán társadalmi és kulturális célt szolgál, ami nem gazdasági jellegű. Hasonlóképpen az, hogy egy kulturális intézmény látogatóinak vagy a nagyközönség számára nyitott kulturális tevékenység vagy a kulturális örökség megőrzéséhez kapcsolódó tevékenység résztvevőinek pénzügyi hozzájárulást kellene fizetniük, amely a valódi költségeknek csupán kevesebb, mint felét fedezi, nem változtat az említett tevékenység nem gazdasági jellegén, mivel nem tekinthető a nyújtott szolgáltatás valódi díjazásának. Ezért esetükben nem kell az uniós állami támogatási szabályokat alkalmazni. Azaz ha a kulturális tevékenységből származó piaci bevétel (pl. jegyárbevétele) nem haladja meg a kulturális tevékenység tényleges költségeinek a felét, a tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek.

 

[1] HL C 262/9., 2016. 07. 19. , 1. o.

 

Az Alapkezelő egyedi vizsgálattal az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése értelmezése szerint a pályázatot állami vagy nem állami támogatásnak minősítheti.
Felhívjuk a pályázók szíves figyelmét, hogy amennyiben a fentiekkel összefüggésben a kedvezményezett részére nyújtandó támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül azáltal, hogy a támogatást gazdasági tevékenységhez igénylik, a támogatás csekély összegű (de minimis) támogatás formájában kerül megítélésre a 3.1., 3.4. és 3.5. pályázati tárgy esetében.
Csekély összegű (de minimis) támogatás kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján nyújtható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.]
Fúzió és felvásárlás esetén valamennyi, a korábbi vállalkozásoknak nyújtott csekély összegű támogatást figyelembe kell venni annak meghatározása érdekében, hogy bármely, akár az új, akár a megszerzendő vállalkozásnak nyújtandó új, csekély összegű támogatás meghaladja-e a vonatkozó felső határt. A fúziót vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás ezt követően is jogszerű marad.
Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell betudni, amely elvben azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységeket átvállalta. Ha erre nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást saját tőkéjük – a szétválás tényleges időpontjában érvényes – könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani az új vállalkozások között.

 

A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

 

A támogatás alól kizárt ágazatok/tevékenységek:

 

 1. az 1379/2013/EUeurópai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, a halászati és akvakultúra ágazatban tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás;
 2. a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások támogatása;
 3. a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások támogatása, amennyiben:
 4. ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
 5. cb) a támogatás az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbadásától függ;
 6. harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez; értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás;
 7. az import áruk helyett belföldi áru használatához kötött támogatás;
 8. a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására [3. cikk (2) bekezdés albekezdés].

 

Amennyiben egy vállalkozás a fenti a-c) pontokban említett ágazatban, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alkalmazásának hatálya alá tartozó ágazatokban egyaránt végez tevékenységet az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályait csupán ez utóbbi ágazatra vagy tevékenységre tekintettel nyújtott támogatásokra kell alkalmazni – feltéve, hogy a támogatást nyújtó megfelelő eszközökkel biztosítja – úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése -, hogy a rendelet hatálya alól kizárt ágazatokban végzett tevékenységek nem részesülnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatásban.

 

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható. A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.

 

A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizniük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a kedvezményezett köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

 

18.  Adatvédelmi hozzájárulás: 

A pályázók hozzájárulnak a személyes adataik és a pályázattal kapcsolatos (ideértve a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel összefüggésben kezelt) egyéb adataik Alapkezelő által történő kezeléséhez az Alapkezelőhöz benyújtásra kerülő pályázat rögzítése, elbírálása, a támogatási jogviszony létrehozása, a támogatási jogviszony alapján meghatározott egyes kötelezettségek teljesítésének az Alapkezelő által történő nyomon követése/ellenőrzése, a támogatásokkal kapcsolatos nyilvántartás vezetése, az Alapkezelőt jogszabály alapján terhelő közzétételi, tájékoztatási és ellenőrzési kötelezettség teljesítése, valamint a kapcsolattartás céljából.

 

A pályázók hozzájárulnak továbbá, hogy az Alapkezelő által kezelt adataikhoz az Alapkezelő honlapján elérhető „Adatvédelmii tájékoztató a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszerbe regisztrálók részére” című dokumentumban meghatározott adatfeldolgozók az ott meghatározott adatkezelési célból hozzáférjenek, továbbá, hogy az Alapkezelő az általa kezelt adatokat a Magyar Államkincstár részére a kincstári monitoring rendszer felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése céljából továbbítsa, és hogy a monitoring rendszerben nyilvántartott adatokat a jogszabály alapján arra felhatalmazott szervezetek megismerjék.

 

19.  Kifogás, jogorvoslat: 

A pályázó illetve kedvezményezett részéről a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, az érvénytelenségi, vagy kizárási támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozóan kifogásnak, egyéb jogorvoslatnak helye nincs.

 

20.  A benyújtott pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás:

 

BGA Pro Transilvania irodái

Kolozsvár

Székelyudvarhely

Arad, Bihar, Beszterce-Naszód, Bukarest, Fehér, Hunyad, Kolozs, Krassó-Szörény, Máramaros, Szatmár, Szeben, Szilágy, Temes megye

Brassó, Bákó, Kovászna, Hargita, Maros megye

Személyes ügyfélfogadás

Kolozsvár, 1989 December 21 sugárút 37. szám, 9-es lakrész, Kolozs megye, Románia

Hétfő-csütörtök: 9:00 - 13:00

Péntek: nincs ügyfélfogadás

Személyes ügyfélfogadás

Székelyudvarhely, Városháza tér 11. szám, Hargita megye, Románia

Hétfő-csütörtök: 9:00 - 13:00

Péntek: nincs ügyfélfogadás

Telefonon az alábbi számokon fogadják hívását:

+40-729-094 985
+40-364-730 254

Telefonon az alábbi számokon fogadják hívását:

+40 372 901 692

+40 721 338 110

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Levelezési cím (postafiók):
BGA Pro Transilvania SRL
400750 Cluj,
OP. 1, CP . 423
Jud. Cluj, Romania

Levelezési cím:
BGA Pro Transilvania SRL
535600, Odorheiu Secuiesc
P-ța Primăriei, nr. 11.
Jud. Harghita, Romania

 

További információk a BGA Zrt. honlapján – bgazrt.hu – a BGA Pro Transilvania kolozsvári irodájában, illetve a 2019. évi Pályázati és elszámolási útmutató címszó alatt találhatóak.

 

Letölthető dokumentumok:

Erdélyi meghívásos pályázati felhívás 2019 (pdf)

Pályázati és elszámolási útmutató 2019 (pdf)

 

 

1. számú melléklet

 

Jelentős szakmai és kulturális intézmények működésének támogatási programja

 

1.  Diakónia Keresztyén Alapítvány, Sepsiszentgyörgy
2.  Transylvania Rescue Team – Erdély Mentőcsoport , Székelykeresztúr
3.  Erdélyi Kárpát Egyesület, Kolozsvár
4.  Gondviselés Segélyszervezet, Kolozsvár
5.  Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány, Kolozsvár
6.  Jakabffy Elemér Alapítvány, Kolozsvár
7.  Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság, Kolozsvár
8.  Kriterion Könyvkiadó (Kriterion Közművelődési Alapítvány), Kolozsvár
9.  Lasarus Alapítvány, Csíkszereda
10. Partiumi Magyar Művelődési Céh, Nagyvárad
11. Pósta Béla Egyesület, Kolozsvár
12. Erdélyi Magyar Filmszövetség, Kolozsvár
13. Erdélyi Kézmíves Céh, Székelyudvarhely
14. Romániai Magyar Zenetársaság , Kolozsvár
15. Pusztinai Házért Egyesület, Csíkszereda
16. Szeret – Klézse Alapítvány, Klézse
17. Teleki Téka Alapítvány, Marosvásárhely
18. Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány, Marosvásárhely
19. Erdélyi Magyar Adatbank Egyesület, Kolozsvár
20. Kolozsvár Társaság, Kolozsvár
21. Romániai Magyar Dalosszövetség , Kolozsvár
22. Romániai Magyar Gazdák Egyesülete, Kolozsvár
23. Romániai Magyar Néptánc Egyesület, Sepsiszentgyörgy
24. András Alapítvány, Lázárfalva
25. Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet, Kolozsvár
26. Kolozsvári Magyar Diákszövetség, Kolozsvár
27. Magyar Ifjúsági Tanács, Kolozsvár
28. Erdélyi Ifjúsági Keresztyén Egyesület, Kolozsvár
29. Tranzit Ház (Tranzit Alapítvány), Kolozsvár
30. Barabás Miklós Céh, Kolozsvár
31. Erdélyi Magyar Írók Ligája, Kolozsvár
32. Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, Kolozsvár
33. Romániai Magyar Közgazdász Társaság, Kolozsvár
34. Romániai Falugondnokságok Szövetsége, Homoródkarácsonyfalva
35. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár
36. Szabó T. Attila Nyelvi Intézet (Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége), Sepsiszentgyörgy
37. Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, Sepsiszentgyörgy
38. Mariánum Egyesület, Nyárádköszvényes
39. Zabolai Csángó Múzeum (Pro Museum Egyesület), Zabola
40. Csillagocska Alapítvány, Nagyvárad
41. Udvarhelyi Fiatal Fórum, Székelyudvarhely
42. Szent László Egyesület, Nagyvárad
43. Marosvásárhelyért Egyesület, Marosvásárhely
44. Áldás Népesség Egyesület, Kolozsvár
45. Magyar Mozgáskorlátozottak Társulata, Kolozsvár
46. Életfa Családsegítő Egyesület, Kolozsvár
47. Élő Erdély Egyesület, Csíkszereda
48. Dribli Egyesület, Kolozsvár
49. Egyesület az Erdélyi Szórványmagyarságért, Brassó
50. Szórvány Alapítvány, Temesvár
51. Kalotaszeg NTE Egyesület, Bánffyhunyad
52. Erdélyi Magyar Gazdák Egyesületeinek Szövetsége, Kolozsvár
53. Amőba Alapítvány, Sepsiszentgyörgy
54. Magyar Újságírók Romániai Egyesülete, Marosvásárhely
55. HIFA Románia Segítség Mindenkinek Egyesület, Marosvásárhely
56. Centrum Studiorum Egyesület, Sepsiszentgyörgy
57. Prosperitas Vitae Egyesület, Csíkszentmárton
58. Főtér Fesztivál Egyesület, Nagybánya
59. Igen tessék! Egyesület, Kolozsvár
60. Magyar Polgári Egyesület, Nagyvárad
61. Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) – Misztótfalusi Kis Miklós Fiókszervezet, Nagybánya
62. Leöwey Klára Elméleti Líceum Szülői Bizottsága, Máramarossziget
63. Hollósy Simon Művelődési Egylet, Máramarossziget
64. Dr. Brendus Gyula Egyesület, Nagyenyed
65. Identitas Alapítvány, Szatmárnémeti
66. Integratio Alapítvány, Temesvár
67. Érmelléki Gazdák Egyesülete, Nagyvárad
68. Partitipatio Alapítvány, Nagyvárad
69. Bálványos Intézet (Integratio Alapítvány), Kolozsvár
70. Temesvári Magyar Diákszervezet, Temesvár
71. Ludodom Egyesület, Marossárpatak
72. MSE 08 Sportegyesület, Marosvásárhely
73. Orbán Balázs Akadémia Egyesület, Kolozsvár
74. Hangya Egyesület, Kolozsvár
75. Argumentum Nostrum Egyesület, Kolozsvár
76. Katolikus Egyetemi Lelkészség, Kolozsvár
77. Verbum Keresztény Kulturális Egyesület, Kolozsvár
78. Pro Gerhardino Egyesület, Temesvár
79. Magyar Ifjúsági Központ Egyesület (MIK), Kolozsvár
80. Pro Identitas Egyesület, Arad
81. NAC Labdarúgó Egyesület, Nagyvárad

 

2. számú melléklet

 

Szórványkollégiumi programok

 

1.  Bartók Béla Szórványkollégium (Bartók Béla Alapítvány), Temesvár
2.  Bethlen Gábor Kollégium (Bethlen Gábor Alapítvány), Nagyenyed
3.  Gaudeamus Szórványkollégium (Segesvári Gaudeamus Alapítvány), Segesvár
4.  Református Kollégium (Kőhalmi Református Egyházközség), Kőhalom
5.  Wesselényi Szórványkollégium (Wesselényi Református Szórványkollégiumért Egyesület), Zilah
6.  Téglás Gábor Szórványkollégium (Téglás Gábor Elméleti Líceum), Déva
7.  Ady Endre Szórványkollégium (Ady Endre Kulturális Egyesület), Kalotaszentkirály
8.  Árvácska Gyermekotthon (Vízaknai Református Egyházközség), Vízakna
9.  Gróf Majláth Gusztáv Károly Alapítvány, Gyulafehérvár
10. Bethesda Gyermekotthon (Zsoboki Református Egyházközség), Zsobok
11. Szivárvány Alapítvány, Magyarfülpös
12. Csiky Gergely Iskolaközpont (Alma Mater Alapítvány), Arad
13. Szent Anna Gyermekotthon (Possibilitas Egyesület), Csicsókeresztúr
14. Szent István Ház (Possibilitas Egyesület), Vice
15. Petrozsényi Szórványkollégium (Szent Ferenc Alapítvány), Déva
16. Bonaventúra Szórványkollégium (Bonaventúra Társulás), Dés
17. Szamosardói Szórványkollégium (Szamosardói Kós Károly Általános Iskola), Szamosardó
18. Ady Endre Kollégium (Ady Endre Társaság), Bukarest
19. Besztercei Szórványkollégium (Besztercei Református Egyházközség), Beszterce
20. János Zsigmond Unitárius Kollégium (Pro János Zsigmond Szövetség), Kolozsvár
21. Németh László Kollégium (Schola Parentis Egyesület), Nagybánya
22. Református Kollégium (Kolozsvári Református Kollégium Egyesület), Kolozsvár
23. Szecselevárosi Szórványkollégium (Barcasági Csángó Egyesület), Négyfalu
24. Csibész Ifjúsági Egyesület, Csíkszereda
25. Mustármag-Kairos Egyesület, Marosvásárhely
26. Bethlen Miklós Egyesület, Bethlenszentmiklós
27. Pro Schola Mediensis Alapítvány, Medgyes
28. Teodidaktos Humanitárius Alapítvány, Kolozsvár
29. Kozmutza Flóra Hallássérültek Speciális Iskolája (Kozmutza Flóra Egyesület), Kolozsvár
30. Magyarlapádi Szórványközpont (Ethnika Kulturális Alapítvány), Magyarlapád

 

3. számú melléklet

 

Felsőoktatási háttérintézmények támogatási programja

 

1.  Apáthy István Egyesület (BBTE Biológia, ökológia tanulmányok), Kolozsvár
2.  Cholnoky Jenő Földrajzi Társaság (BBTE földrajz és turizmus tanulmányok), Kolozsvár
3. Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány (BBTE művészettörténeti tanulmányok), Kolozsvár
4.  Farkas Gyula Egyesület a Matematikáért és Informatikáért (BBTE matematika-informatika tanulmányok), Kolozsvár
5.  Medea Egyesület (BBTE média és újságírás tanulmányok), Kolozsvár
6.  Politeia Romániai Magyar Politikatudományi Egyesület (BBTE politológia tanulmányok), Kolozsvár
7.  Pro Oeconomica Egyesület (BBTE közgazdaságtudományi tanulmányok), Kolozsvár
8.  Pro Philosophia Alapítvány (BBTE filozófia tanulmányok), Kolozsvár
9.  Bolyai Társaság, Kolozsvár
10. Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet, Kolozsvár
11. Marosvásárhelyi Tanító- és Kántorképző (Marosvásárhely I. Vártemplomi Református Egyházközség), Marosvásárhely
12. Pro Universitate Partium Alapítvány, Nagyvárad
13. Egyetemi oktatók kedvezményes bérlakás támogatási programja (Iskola Alapítvány), Kolozsvár
14. Max Weber Társadalomkutatásért Alapítvány, Kolozsvár

 

4. számú melléklet

 

Kulturális és tudományos médiatámogatási program

 

1.  Magyar Kisebbség (Jakabffy Elemér Alapítvány), Kolozsvár
2.  Székelyföld folyóirat (Székelyföld Alapítvány), Csíkszereda
3.  Napsugár gyermeklap (Napsugár Alapítvány), Kolozsvár
4.  Erdélyi Művészet (Veres Péter Családi Vállalkozás), Székelyudvarhely
5.  Helikon (Helikon Kulturális Egyesület), Kolozsvár
6.  Korunk (Korunk Baráti Társaság), Kolozsvár
7.  Látó (Aranka György Alapítvány), Marosvásárhely
8.  Művelődés (Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület), Kolozsvár
9.  Filmtett (Filmtett Egyesület), Kolozsvár
10. Matlap (Radó Ferenc Matematikaművelő Társaság), Kolozsvár
11. Kellék (Pro Philosophia Alapítvány), Kolozsvár
12. Többlet (Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság), Kolozsvár
13. Játéktér (Játéktér Egyesület), Kolozsvár

 

5. számú melléklet

 

Színházak, bábszínházak, néptáncegyüttesek támogatási programja

 

1.  Marosvásárhelyi Nemzeti Színház – Tompa Miklós Társulat, Marosvásárhely
2.  Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem, Marosvásárhely

Aktuális

Pályázati kiírás

2024. évi Együttműködő Nemzet Program pályázati kiírás

Külhoni szervezetek működésének, fejlesztéseinek, eszközbeszerzéseinek, valamint programjainak és rendezvényeinek támogatása című pályázati kiírás

Jelen pályázati kiírás célja a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése. Jelen pályázati kiírás a magyarság összetartozása és szülőföldön való boldogulása szempontjából meghatározó tevékenységet folytató szervezetek működésének, fejlesztéseinek, eszközbeszerzéseinek, valamint programjainak és rendezvényeinek megvalósítását szeretné ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.

A pályázatra vonatkozó határidők:

Megvalósítási időszak: 2024. március 15. és 2025. március 14. között
A pályázat benyújtásának kezdő napja: 2024. március 4.
A pályázat benyújtásának határideje: 2024. április 3. 14:00 óra (közép-európai idő szerint).

A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a NIR online felületén, mely elérhető a https://nir.bgazrt.hu oldalon.


LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

 

 


Emlékeztetőül a két iroda címe:


Kolozsvári iroda:
BGA Pro Transilvania srl.
400750 Cluj, OP. 1, CP . 423
tel: +40 729 094 985, +40 364 730 254
palyazat@bgazrt.ro


Ügyfélszolgálat ideje:
Hétfő-csütörtök: 9:00 - 13:00
Péntek: nincs ügyfélfogadás
Székelyudvarhelyi iroda:
BGA Pro Transilvania srl.
535600 Odorheiu Secuiesc
P-ta Márton Áron, nr. 6
tel: +40 372 901 692, +40 721 338 110
udvarhely@bgazrt.ro

Ügyfélszolgálat ideje:
Hétfő-csütörtök: 9:00 - 13:00
Péntek: nincs ügyfélfogadás

Belépés a NIR-be

NIR elszámolási videók

Fenntartó

Letölthető logók