A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt (a továbbiakban: BGA Zrt.)
a BGA Pro Transilvania kft. közreműködésével
meghívásos pályázatot hirdet az alábbi témakörökben

1. A pályázat célja:
A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény és a végrehajtását szabályozó 367/2010. (XII. 30.) korm. rendelet alapján jelen pályázat célja a Romániában élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által.
A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására kíván ösztönözni, e célokat tükröző pályázatok támogatásával.

 

2. A pályázati felhívás tárgya:
Kulturális és tudományos médiatámogatási program keretében romániai illetőségű, a határon túli magyar közösségfejlesztésben, a magyar anyanyelvű kultúra értékeinek megőrzésében és átadásában szerepet vállaló kiadványok, folyóiratok, szaklapok megjelentetésének támogatása.

 

2.1 A pályázatra meghívottak:

 

• Magyar Kisebbség (Jakabffy Elemér Alapítvány)
• Székelyföld folyóirat (Székelyföld Alapítvány)
• Napsugár gyermeklap (Napsugár Alapítvány)
• Erdélyi Művészet (Veres Péter Családi Vállalkozás)
• Helikon (Helikon Kulturális Egyesület)
• Korunk (Korunk Baráti Társaság)
• Látó (Aranka György Alapítvány)
• Művelődés (Művelődés Szerkesztőség)
• Filmtett (Filmtett Egyesület)
• Matlap (Radó Ferenc Matematikaművelő Társaság)
• Kellék (Pro Philosophia Alapítvány)
• Többlet (Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság)

 

Jelen pályázati felhívásban csak a felsorolt szervezetek nyújthatnak be pályázatot.

 

3. Támogatható kiadások:
3.1 Dologi kiadások: anyagköltség, karbantartási költség, üzemeltetési kiadások, bérleti díj (ingatlan, eszközbérlet), reklám kiadások, reprezentációs kiadások, rendezvények kiadásai, szolgáltatások (eseti megbízás, szakértői szolgáltatás, közüzemi szolgáltatás, kommunikációs szolgáltatás, takarítás, őrzés), egyéb szolgáltatások (banki, hatósági, eljárási).
3.2 Személyi kiadások: bruttó bérek, bruttó megbízási díj, egyéb személyi juttatás, járulékok
3.3 Felhalmozási kiadások: beruházás, felújítás

 

4. Nem elszámolható költségek köre:
4.1 Egyéb személyi juttatás (napidíj, természetbeni juttatások, étkezési, Internet utalvány, helyi közlekedés, prémium, felmondás, végkielégítés)
4.2 Telek-, ingatlan-, gépjárműadó;
4.3 Ingatlan- és gépjármű vásárlás
4.4 Jövedéki termékek költségei
4.5 Késedelmi kamat
4.6 Bírságok kifizetése

 

5. A pályázók köre:
A 2.1. pontban felsorolt meghívottak, a 2010. évi CLXXXII. BGA Tv. 1 §. rendelkezései szerint.

 

6. A támogatásnyújtás kizáró feltétele, nem részesülhet támogatásban:
6.1 a jelen pályázatban felsorolt meghívott pályázókon kívüli szervezetek és intézmények
6.2 azok az intézmények, szervezetek, amelyek az adott pályázat megjelentetését megelőzően az Alap vagy a határon túli magyarok támogatását szolgáló bármely fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt pályázatokban valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltattak, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használtak fel, illetve az elnyert pályázat alapján kötött szerződést - nekik felróható okból - maradéktalanul nem teljesítették (ide értve azt is, hogy elszámolási kötelezettségének nem tett eleget), vagy amelyek a céljelleggel nyújtott támogatást nem a rendeltetésének megfelelően használták fel, és az ebből eredő visszafizetési kötelezettségének nem tettek eleget, valamint amelyek a pénzügyi támogatás felhasználásával kapcsolatosan előírt elszámolási vagy számadási kötelezettség teljesítésekor valótlan tartalmú nyilatkozatot tettek, illetőleg valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított okiratot használtak fel,
6.3 akinek az Alappal szemben lejárt fizetési kötelezettsége áll fenn, illetve lejárt határidejű – nem teljesített – elszámolási kötelezettsége áll fenn
6.4 azok az intézmények, szervezetek, amelyeknek lejárt köztartozása van,
6.5 azok az intézmények, szervezetek, amelyek végelszámolás, vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási eljárás van folyamatban
6.6 azok az intézmények, szervezetek, amelyek vezető tisztségviselője olyan szervezetnél töltött be - a pályázat benyújtását megelőző 2 éven belül - vezető tisztséget, amely szervezettel szemben a 6.3-6.5. pontban meghatározott kizáró ok valamelyike fennáll.

 

7. Igényelhető támogatás:
7.1 1.000.000 Ft – 3.000.000 Ft közötti összeg.
7.2 A teljes támogatási keretösszeg: 17.000.000 Ft, melyet a Bethlen Gábor Alap 2013. évi költségvetésének ,,Nemzeti jelentőségű intézmények támogatása” előirányzata terhére biztosítunk.
7.3 A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, mely lehet elő- vagy utófinanszírozású
7.4 Kérjük megjelölni a pályázati célra rendelkezésre álló forrás meglétét és mértékét. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a támogatási összeg felhasználásáról készített beszámolóban a saját forrás felhasználására vonatkozóan is elszámolást kell benyújtani

 

8. A pályázat megvalósítási paraméterei:
8.1 Megvalósítási időszak: 2013. március 1. – 2014. február 28.
8.2 A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2013. március 1.
8.3 Benyújtási határidő: 2013. április 3. (postabélyegző dátuma)
8.4 Elszámolási határidő: a támogatott program megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2014. március 30.

 

9. A pályázat benyújtásának formája, szakaszai:
9.1 A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. erdélyi megbízottjának (BGA Pro Transilvania kft.) honlapján (www.bgazrt.ro) található adatközlő lap pontos kitöltése
9.2 Az adatközlő lap kinyomtatása, aláírása, bélyegzése
9.3 A kinyomtatott adatközlő lap és a kötelező mellékletek (10. pontban felsorolt) postázása a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. erdélyi megbízottjának (BGA Pro Transilvania kft.) címére (400750 Cluj, OP. 1., CP. 423.)
9.4 A pályázatot a mellékletekkel együtt egy eredeti példányban kérjük postázni, személyes benyújtására nincs lehetőség.

 

10. A pályázat formai követelményei:
10.1 Pontosan kitöltött adatközlő lap (elérhető: www.bgazrt.ro)
10.2 Részletes szakmai projektterv (útmutató és űrlap elérhető a www.bgazrt.ro honlapon)
10.3 Költségterv, amely elérhető a www.bgazrt.ro honlapon
10.4 30 napnál nem régebbi működési igazolás csatolása azon pályázók esetében, akiknek nem volt a Bethlen Gábor Alap által támogatott pályázatuk 2011-2012-ben.
10.5 Nyilatkozat a működésről, a pénzügyi felhasználásról, vezetői tisztségről, amely elérhető a www.bgazrt.ro honlapon
10.6 Az adatközlő lapot, a részletes szakmai projekttervet, a költségtervet és a mellékleteket elektronikus formában CD-n kérjük mellékelni.
10.7 Egyéb dokumentáció: ingatlan beruházás esetén: építési engedély, tulajdoni lap, vagy nem saját tulajdonban lévő telek/ingatlan esetén tartós használatba vételről szóló szerződés (fénymásolat)

 

Felhívjuk pályázóink szíves figyelmét, hogy hiányos pályázat esetén a hiányosság rendezésére a pályázónak egyszeri lehetősége van: hiánypótlásra és annak a pályázat kiírójához való eljuttatására az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 naptári nap áll rendelkezésre.

 

11. A pályázat érvénytelen, ha:
11.1 a pályázó a pályázatot nem a felhívásban közzétett célra nyújtotta be;
11.2 a pályázatot a benyújtási határidőn túl nyújtották be;
11.3 a projekt megvalósítás időtartama nem a pályázati felhívásban megadott időintervallumon belül van;
11.4 a pályázó a pályázati adatlapot, az adatlaphoz tartozó mellékletek formátumát megváltoztatta, az adatok a valóságnak nem felelnek meg;
11.5 az igényelt támogatás összege meghaladja a maximálisan igényelhető támogatási összeget vagy nem éri el a minimálisan igényelhető támogatási összeget;
11.6 a pályázó határidőre nem tett eleget a hiánypótlási felszólításnak;
11.7 a pályázóra a pályázati felhívás 6. pontjában, vagy a 2013. évi Meghívásos pályázati útmutatóban szereplő kizáró okok valamelyike érvényes;
11.8 a pályázó a pályázat mellékleteként benyújtott működésről, pénzügyi felhasználásról, vezetői tisztségről szóló nyilatkozat feltételeinek nem felel meg;
11.9 a pályázati adatlap eredeti példányát, valamint a mellékleteket az arra jogosult képviselő nem írta alá és a szervezet bélyegzőjével nem látta el;

 

12. A pályázatok elbírálásának szempontjai:
Az Alapkezelő szeretné ösztönözni a pályázókat szakmai és költségvetési szempontból is minőségi pályázatok elkészítésére. Ennek értelmében az Alapkezelő az alábbi szempontrendszer alapján dolgozza fel a beérkezett pályázatokat:

 

Tartalmi értékelés szempontjai
• A pályázatban foglaltak megfelelnek a pályázati felhívás alapvető célkitűzésének, a határon túli magyar közösségek magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítését, értékőrző és közösségfejlesztő tevékenységének támogatását szolgálja
• A pályázott projekt országos, vagy regionális, vagy helyi jelentőségű
• A pályázat kellően kidolgozott, felépítése logikus, elemei között követhető tartalmi összefüggés van.

 

Pénzügyi értékelési szempontok
• A szöveges indoklás alátámasztja a részletes költség táblázatban tervezett összegeket
• A tervezett kiadási költségsorok a projekt megvalósításához indokoltak és összhangban vannak a vállalt szakmai feladatokkal.
• A vállalt szakmai feladatok és a szöveges indoklás alátámasztják a tervezett költségek mértékét.

 

A pályázatok elbírálásáról a pályázók a Bizottság döntését követő 30 napon belül, de legkésőbb 2013. június 30-ig írásos értesítést kapnak.

 

13. Döntés:
A pályázatok támogatásáról a Bethlen Gábor Alapról szóló hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint születik döntés.
A döntés-előkészítés alapján a pályázatokról a Bethlen Gábor Alap felett rendelkező Bizottság dönt. A nyertesek listáját a pályázat kiírója a döntéstől számított 15 napon belül közzéteszi a www.bgazrt.hu és www.bgazrt.ro honlapon.
A pályázat kiírója a pályázattal kapcsolatos döntését nem indokolja, és azzal szemben jogorvoslatnak helye nincs.

 

14. Szerződéskötés:
A nyertes pályázókkal az Alapkezelő támogatási szerződést köt. A költségvetési támogatás felhasználásának és a szerződéskötésnek a feltételeit, illetve dokumentumait a 2013. évi Pályázati útmutató tartalmazza. Amennyiben a pályázat eredményéről szóló értesítésben meghatározott határidőig a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok közül bármelyik nem érkezik be a pályázat kiírójához vagy nem felel meg a 2013. évi Meghívásos pályázati útmutatóban meghatározott követelményeknek, úgy a szerződéskötési ajánlat hatályát veszti.

 

15. A támogatási szerződés megszegésének következményei:
15.1 Amennyiben a támogatott a támogatási összeget a szerződésben meghatározott céltól eltérően használja fel, vagy egyéb, a támogatással kapcsolatos fontos kötelezettségét nem teljesíti, a támogató jogosult a szerződéstől elállni, azt azonnali hatállyal felmondani és a szerződésszegés következményeit alkalmazni.
15.2 A támogatott szerződésszegése esetén köteles a támogatási összeget részben vagy egészben visszautalni. A jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét a támogatott a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 232. § (3) bekezdése szerinti kamattal növelten köteles visszafizetni Az Alapkezelő a teljesítés érdekében a szerződéskötés feltételeként pénzkövetelési biztosítékot határozhat meg.

16. A pályázati csomag elemei:
16.1 pályázati felhívás
16.2 pályázati adatközlő lap és mellékletei
16.3 2013. évi Meghívásos pályázati útmutató
16.4 Kötelezően csatolandó mellékletek:
• részletes szakmai projektterv,
• költségterv,
• nyilatkozat a működésről, pénzügyi felhasználásról, vezetői tisztségről, az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó kötelezettségről
• a pályázati anyagot tartalmazó CD
• 30 napnál nem régebbi működési igazolás csatolása azon pályázók esetében, akiknek nem volt a Bethlen Gábor Alap által támogatott pályázatuk 2011-2012-ben

 

A pályázati csomag és a mellékletek letölthetőek a www.bgazrt.hu és www.bgazrt.ro honlapról

17. Adatvédelmi hozzájárulás
A pályázat beadásával a pályázó vállalja, hogy hozzájárul adatainak és a döntés tartalmának a Bethlen Gábor Alap internetes honlapján való nyilvános közzétételhez, valamint a szomszédos államokban élő magyaroknak nyújtott támogatások központi nyilvántartásáról szóló 233/2005. (X.19.) Korm. rendelet alapján létrehozott nyilvántartási rendszer kezelőjének történő továbbításához.

Belépés a NIR-be:

Fenntartó: